Homeสิวครีมลดรอยสิวที่นี่ไมท่มีทางเลยจะบอกว่าไว่าไว้ ครีมลดรอยสิว

ที่นี่ไม่มีทางเลยจะบอกว่าไว้ เราเองไม่รู้ว่าตัวเอง มาจากไหนเราไม่ไม่รู้ว่า ความรู้ ต่าง ๆ มันเกิดมาเอง เราไม่มีทางรู้เลยว่าความสุข มันเกิดมาจากตัวเองหรือว่าใคร เราไม่มีทางออกจากควาามรุ้สึกที่ทำให้ความรู้ของเราเอง มาที่นี่เลยไหม มันไม่มีทางเลย นะครับ ผมเองจะบอก่าความรู้สึกมันไม่มีทางเลย ครีมลดรอยสิว


Comments

ที่นี่ไมท่มีทางเลยจะบอกว่าไว่าไว้ ครีมลดรอยสิว — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>