Homeสิววิธีรักษาสิวผมอยากจะให้อ่าน วิธีรักษาสิว

ผมอยากจะให้อ่านจริๆงเลย ที่ผ่านมามันไม่รู้เรื่องเลย ที่ว่าเขาเองจะมานั่งฟังเรื่องราวแบบนี้ ทำให้ผมเองเรียนรู้ว่าเท่านี้ก็ต้องเรียนรู้ว่าเขาเองจะมาแบบไหน ผมเองได้ลองยาตาง ๆ มากมาย ทำให้วิธีต่าง ๆ ที่คิดว่ามานั่นไม่หายเลย ประสบการณ์ขอฃงการเป็นสิวของผมมันเยอะจริง ๆ อยากจะจะเล่าให้ฟังให้หมดเลย แต่ว่ามันไม่มีเสวลา วิธีรักษาสิว


Comments

ผมอยากจะให้อ่าน วิธีรักษาสิว — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>