Homeสิวรักษาสิววันนี้ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร วิธีรักษาสิว

ผมจะบอก่วาความสุขมันเกิดมาจากตัวเองที่สุดเลย เราจะต้องกรมาวันนี้เพื่อให้ได้อะไรก็ตามที่ต้องการ มันไม่มีความสุข มันไม่เกิดจากตัวเอง เราไม่รู้ว่าตัวเอง ต้องการไหม หรือว่าเขาเอง ต้องการไหม มันไม่ีความสุขเลยที่เกิดขึ้นมานี้ เราไม่รู้ว่าเขาเองได้เดินทางออกมาหรือว่า ยัง ไม่คิดว่าเราเองจะต้องการแบบนี้ นะครับ วิธีรักษาสิว


Comments

วันนี้ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร วิธีรักษาสิว — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>